ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย*, -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (n.) The Electricity Generating Authority of Thailand See also: EGAT Syn. กฟผ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Back to top