ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การได้เสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การได้เสีย*, -การได้เสีย-

การได้เสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การได้เสีย (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การร่วมประเวณี, การร่วมรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
resonance(เรซ'ซะเนินซฺ) n. เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกังวาน,เสียงรัว,การสั่นที่ทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) การได้ระดับกัน,การได้เสียงคู่แปด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To take and lose the things that both of us like.การได้เสียเป็นเรื่องที่เรา 2คนชอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การได้เสีย
Back to top