ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การให้ทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การให้ทาน*, -การให้ทาน-

การให้ทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การให้ทาน (n.) giving alms See also: giving in charity Syn. การทำบุญ, การสงเคราะห์
English-Thai: HOPE Dictionary
pittance(พิท'เทินซฺ) n. เงินค่าครองชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การให้ทานเล็ก ๆ น้อย ๆ ,นิตยภัต,รายได้หรือค่าจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
largess(n) การบริจาค,การให้ทาน,การให้ปัน,ของบริจาค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's my sister. It's family, not charity.เธอเป็นน้องสาวฉัน ช่วยครอบครัวไม่ใช่การให้ทาน
Hadn't you heard? (Birds cawing, waves breaking) Off with you.ท่านไม่ได้ยินหรือไร ไปไหนก็ไป ไม่มีการให้ทานทั้งนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การให้ทาน
Back to top