ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแสดงความจงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแสดงความจงใจ*, -การแสดงความจงใจ-

การแสดงความจงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแสดงความจงใจ (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความมุ่งหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแสดงความจงใจ
Back to top