ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแยกทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแยกทาง*, -การแยกทาง-

การแยกทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแยกทาง (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกกัน, การหย่าร้าง, การร้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
divorce(n) การหย่า,การตัดขาด,การแยกทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
separation (n.) การแยกทางกัน See also: การหย่าร้าง Syn. divorce, parting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a separation -- temporary.การแยกทางนั่น แค่ชั่วคราวเท่านั้น
In any separation, it's only fair that each spouse get to keep what is most important to them.ในการแยกทางใดๆนั้น มันจะยุติธรรมก็ต่อเมื่อ คู่รักแต่ละคนได้เก็บสิ่งสำคัญเอาไว้กับตน
Really nasty divorce too.เป็นการแยกทางกันแบบรุนแรง
Can write a joint statement explaining the split.สามารถที่จะเขียนคำแถลงการ อธิบายเกี่ยวกับการแยกทาง
Death of a parent, separation of a spouse, a loved one who moved away.การตายของพ่อแม่ การแยกทางของคู่สมรส คนรักย้ายจากไป
Maybe like a bad break-up or a fight that ended a friendship?อาจจะเป็นการแยกทางที่ไม่ลงตัว หรือการทะเลาะที่ทำให้เลิกเป็นเพื่อนกัน
"No." Splitting up wasn't an option.ใช่ การแยกทางกันไม่ใช่ทางเลือก
Because we wanted to get married like crazy we wanted to breakup just as quickly, and even prepared to die for defending our marriage.เพราะว่าเราต้องการที่จะแต่งงานอย่างบ้าคลั่ง ต้องการแยกทางกันอย่างบ้าคลั่ง ความศรัทธาต่อการแต่งงานของเราได้ตายจากไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแยกทาง
Back to top