ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแยกกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแยกกัน*, -การแยกกัน-

การแยกกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแยกกัน (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกทาง, การหย่าร้าง, การร้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal separationการแยกกันอยู่โดยคำสั่งศาล (สามีและภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separationการแยกกันอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think a little time apart will do you both good.การแยกกัน น่าจะดีสำหรับคุณทั้งสอง
Parting ways with a close friend.การแยกกันของเพื่อนสนิท
That splitting up is the best idea?การแยกกันค้นหา จะเป็นความคิดที่ดีที่สุดหรอ ?
Being divided is what Blackwell wanted.การแยกกันคือ สิ่งที่แบล็คเวลต้องการ
Being apart, lying to the world and each other...การแยกกันอยู่ การโกหกชาวโลก และอีกฝ่ายหนึ่ง...
I mean, being apart or on the road is hard for two artists.การแยกกันอยู่คนละทิศละทาง มันยากนะสำหรับศิลปินสองคน
Any kind of separation this early in the term could affect your reelection.การแยกกันอยู่ตอนนี้ จะมีผลกับการเลือกตั้งอีกรอบนะ
Splitting up never works.การแยกกันไม่เคยได้ผลเลยนะ
Lynette and Tom struggled with their separation.ลินเน็ตต์และทอมกำลังต่อสู้กับการแยกกันอยู่ของพวกเขา
But the rules for being apart...แต่กฎสำหรับการแยกกันอยู่...
You two embarked on this separation without a clear goal in mind.คุณสองคนจะจัดการ กับการแยกกันอยู่ แต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
Yes, Tom and Lynette were learning the rules of separation.ใช่ ทอมและลินเน็ตต์ กำลังเรียนรู้ กฏของการแยกกันอยู่
You just made my decision for us to spend some time apart that much easier.คุณเพิ่งทำให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้น เรื่องการแยกกันอยู่
Lynette Scavo had discovered the silver lining of separation... shared custody.ลินเน็ท สกาโว่ ได้ค้นพบ ข้อดีที่ถูกซ่อนไว้ของการแยกกันอยู่ นั่นคือ แบ่งสิทธิในการเลี้ยงดูเด็ก
So... how's everything going with your separation?คุณเป็นยังไงบ้าง เรื่องการแยกกันอยู่
If I had known it would be this difficult going our separate ways, I would never have agreed.ถ้าผมรู้ว่าการแยกกันอยู่กับคุณ มันยากขนาดนี้ ผมคงไม่ตกลงหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแยกกัน
Back to top