ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแปลภาษาด้วยเครื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแปลภาษาด้วยเครื่อง*, -การแปลภาษาด้วยเครื่อง-

การแปลภาษาด้วยเครื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแปลภาษาด้วยเครื่อง (n.) machine translation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
machine translationการแปลภาษาด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
machine translation (n.) การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแปลภาษาด้วยเครื่อง
Back to top