ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเล่นพรรคเล่นพวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเล่นพรรคเล่นพวก*, -การเล่นพรรคเล่นพวก-

การเล่นพรรคเล่นพวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเล่นพรรคเล่นพวก (n.) favoritism Syn. การเล่นพวกเล่นพ้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nepotism (n.) การเล่นพรรคเล่นพวก Syn. favoritism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like favoritism.- ดูเหมือนมีการเล่นพรรคเล่นพวก
Well, so be it. You can't afford to show favouritism.เออ นั่นล่ะ เจ้าไม่สามารถแสดงการเล่นพรรคเล่นพวก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเล่นพรรคเล่นพวก
Back to top