ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเลือกเฟ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเลือกเฟ้น*, -การเลือกเฟ้น-

การเลือกเฟ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเลือกเฟ้น (n.) choosing See also: picking, selecting Syn. การคัดสรร, การสรรหา
English-Thai: HOPE Dictionary
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel
English-Thai: Nontri Dictionary
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก,เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
seclectivity (n.) การเลือกเฟ้น See also: การคัดเลือก
selectness (n.) การเลือกเฟ้น See also: การคัดเลือก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเลือกเฟ้น
Back to top