ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเผื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเผื่อ*, -การเผื่อ-

การเผื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเผื่อ (n.) reservation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you. Come here, brother. - Oh.ขอบคุณนะ ขอกอดหน่อยสิพี่ชาย เก็บอาการเผื่อตอนคริสต์มาสมั่งก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเผื่อ
Back to top