ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การันต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การันต์*, -การันต์-

การันต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
English-Thai: HOPE Dictionary
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
spelling(n) การสะกดคำ,การสะกดการันต์,ตัวสะกด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look it'll just take a second.- ร การันต์ ฟังนะ มันใช้เวลาไม่มาก
Two Rs, two Ss, and an EY. Morrissey.ร สองตัว ซ สองตัว ย การันต์ มอร์ริซซีย์
Spelled B-E-I-S-T-E.สะกด บอ-สระอี-สอ-ทอ-การันต์
Linguists call this "nonlinear orthography,"นักภาษาศาสตร์เรียกนี้การันต์ไม่ เชิงเส้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การันต์
Back to top