ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การอบรมเบื้องต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การอบรมเบื้องต้น*, -การอบรมเบื้องต้น-

การอบรมเบื้องต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอบรมเบื้องต้น (n.) orientation Syn. การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว Ops. ปัจฉิมนิเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การอบรมเบื้องต้น
Back to top