ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การหวนคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การหวนคิด*, -การหวนคิด-

การหวนคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหวนคิด (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การรำลึก, การพิจารณาใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
retrospection(n) การหวนรำลึก,การหวนคิด,การนึกถึงอดีต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การหวนคิด
Back to top