ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสู่สม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสู่สม*, -การสู่สม-

การสู่สม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสู่สม (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การได้เสีย, การร่วมประเวณี, การร่วมรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสู่สม
Back to top