ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การลงข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การลงข่าว*, -การลงข่าว-

การลงข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การลงข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การรายงานข่าว, การออกข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get him to hold off on putting doakes on the news.ให้เขายับยั้งเรื่องการลงข่าวโดคส์
They called me to consult on the press releases.พวกเขาโทรหาฉันเพื่อปรึกษาเรื่องการลงข่าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การลงข่าว
Back to top