ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การรำลึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การรำลึก*, -การรำลึก-

การรำลึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรำลึก (n.) recall See also: remembrance, recollection, reminiscence Syn. การระลึก, การนึกถึง, การคิดถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ,ความนับถือ, Syn. memory,recall,memento
reminiscence(เรมมะนิส'เซินซฺ) n. การรำลึกถึงอดีต,ความทรงจำ,เหตุการณ์ในอดีตที่จำได้,บันทึกความทรงจำ,ของรำลึก,สิ่งที่ทำให้รำลึกถึง,ข้อรำลึก, Syn. recollection,memory
reminiscent(เรมมะนิส'เซินทฺ) adj. ชวนรำ-ลึกถึง,เตือนความทรงจำ,เกี่ยวกับการรำลึกถึงอดีต,เป็นของรำลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด
remembrance(n) ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึกถึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
retrospect (n.) การรำลึกอดีต Syn. hindsight, remembrance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're having a wake for Maddogเรามีการรำลึกถึงแม๊ดด๊อกกัน
So we're going to leave them by the side of the lake as an offering to those who died.เราจะไปวางไว้ข้างๆหนองน้ำ เพื่อเป้นการรำลึกถึงวิญญาณที่ลับไป
Well, when you finish patting yourself on the back, can we get to work?เอาล่ะ เมื่อคุณจบการรำลึก ถึงวันเก่าๆของตัวเองแล้ว เราทำงานกันต่อได้ไหม?
I couldn't have done it without you.สำหรับงานศพวิคกี้ และการรำลึกถึงเธอ ผมไม่อาจทำงานนี้ ได้สำเร็จถ้าไม่มีคุณ
People think this dedication is about closure.คนคิดว่าการรำลึก คือการจบ
She deserves this memorial, and so do we, and you don't have the right to turn it into something else.เค้าสมควรได้รับการรำลึก เธอจะพังงานนี้ไม่ได้
Apparently, if we want to be open by Memorial Day, we don't have a choice, which you would know if you kept your phone on.ถ้าเราอยากจะเปิดก่อนวันแห่งการรำลึกละก็ เราไม่มีทางเลือกอื่น ซึ่งพี่คงจะรู้ไปแล้ว ถ้าพี่ยังเปิดโทรศัพท์นะ
Good afternoon, ladies and gentlemen, and happy Memorial Day.สวัสดีค่ะ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในวันแห่งการรำลึกถึงนี้
So in memory of his beloved Yagoda he make one step to celebrate every year of his mother's life.ดังนั้นเพื่อรำลึกถึงแม่สุดที่รัก โยโกด้า เขาสร้างขั้นบันไดหนึ่งขั้นทุกๆปี เพื่อการรำลึก.. ถึงชีวิตของแม่เขา
At times like this, remembrance is crucial.ในช่วงเวลาเช่นนี้ การรำลึกคือสิ่งสำคัญ
Look, we're here as an act of memorial.นี่ เรามาที่นี่เพราะถือเป็นการรำลึกถึงเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การรำลึก
Back to top