ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพยาบาลเบื้องต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพยาบาลเบื้องต้น*, -การพยาบาลเบื้องต้น-

การพยาบาลเบื้องต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพยาบาลเบื้องต้น (n.) first aid Syn. การดูแลเบื้องต้น, การรักษาเบื้องต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While rescuing him, two firemen from Dobong Station received burns and are currently in intensive care.ระหว่างการช่วยเหลือ นักดับเพลิงสองคน จากสถานีโดบองโดนไฟไหม้ และได้รับการพยาบาลเบื้องต้นแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพยาบาลเบื้องต้น
Back to top