ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การบ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การบ่ม*, -การบ่ม-

การบ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบ่ม (n.) cure See also: ripeness
English-Thai: Nontri Dictionary
incubation(n) การฟัก,ระยะฟักตัว,การกกไข่,การบ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were so worried about grades and other stuff that we just slacked off on his character.เรามัววิตกคะแนนและเรื่องอื่น เลยมองข้ามการบ่มนิสัยเขา
The butterfly could symbolically represent not just transformation but maturation of his erotic ideal.ผีเสื้ออาจะเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็น ไม่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการบ่มเพาะความชอบทางเพศเขาด้วย
So he's set up this fashion incubator to help him out with that.หมอนั่นจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจแฟชั่น เพื่อสนับสนุนการแข่ง
It's working with this fashion incubator, and they just pay young designers to come up with clothes for their store.ทำงานกับโครงการบ่มเพาะธุรกิจแฟชั่นนี่ พวกนั้นจ่ายเงินให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ที่คิดเสื้อผ้าให้ร้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การบ่ม
Back to top