ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การท่าเรือแห่งประเทศไทย*, -การท่าเรือแห่งประเทศไทย-

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (n.) Port Authority of Thailand See also: PAT Syn. กทท.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Port Authority of Thailand (n.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Back to top