ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การต่อตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การต่อตา*, -การต่อตา-

การต่อตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อตา (n.) graft See also: transplant Syn. การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง, การติดตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bud grafting (n.) การต่อตาต้นไม้ See also: การติดตาต้นไม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การต่อตา
Back to top