ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การต่อกิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การต่อกิ่ง*, -การต่อกิ่ง-

การต่อกิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อกิ่ง (n.) graft See also: transplant Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การติดตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การต่อกิ่ง
Back to top