ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การดีดสีตีเป่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การดีดสีตีเป่า*, -การดีดสีตีเป่า-

การดีดสีตีเป่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดีดสีตีเป่า (n.) playing music Syn. การเล่นดนตรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การดีดสีตีเป่า
Back to top