ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การชี้แนว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การชี้แนว*, -การชี้แนว-

การชี้แนว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชี้แนว (n.) orientation Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น Ops. ปัจฉิมนิเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การชี้แนว
Back to top