ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การฉวยโอกาส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การฉวยโอกาส*, -การฉวยโอกาส-

การฉวยโอกาส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
English-Thai: HOPE Dictionary
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel,shovel,ladle,spoon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's such a cop-out. It's opportunism at its worst.เหมือนกับที่ตำรวจออกมา/ มันดูคล้ายกับเป็นการฉวยโอกาสเพื่อจะเอาชนะ
Cut the foreplay and just ask, man. Would...ก็คนที่สนใจ ในการฉวยโอกาสไง
I didn't want to take that chance, so I left.ฉันไม่ต้องการฉวยโอกาสนั้น ดังนั้นฉันจึงจากมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การฉวยโอกาส
Back to top