ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคัดสรร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคัดสรร*, -การคัดสรร-

การคัดสรร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคัดสรร (n.) choosing See also: picking, selecting Syn. การเลือกเฟ้น, การสรรหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But before you take your seats, you must be sorted into your houses.แต่ก่อนที่เธอจะนั่งประจำที่ เธอจะผ่านการคัดสรรเข้าบ้าน
Yes. You were particularly difficult to place.จริงอยู่ การคัดสรรเธอ ไปอยู่บ้านไหนเป็นเรื่องยาก
He used his machines to collect specimens representing all life on Earth.เขาใช้เครื่องจักรของเขาในการคัดสรรสายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของทุกสิ่งมีชิตในโลกนี้
Not to worry.รับผิดชอบเรื่องการคัดสรรพนักงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคัดสรร
Back to top