ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การครัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การครัว*, -การครัว-

การครัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การครัว (n.) kitch-work See also: cookery
การครัว (n.) cooking
English-Thai: HOPE Dictionary
cuisine(ควิซีน') n. ฝีมือการทำอาหาร,การทำอาหาร,การครัว,ห้องครัว,แผนกครัว, Syn. cookery
culinary(คิว'ละนารี) adj. เกี่ยวกับครัว,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว
English-Thai: Nontri Dictionary
cuisine(n) ครัว,ห้องครัว,การปรุงอาหาร,การทำอาหาร,การทำกับข้าว,การครัว
culinary(adj) เกี่ยวกับการปรุงอาหาร,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. Some people aren't meant for the kitchen.ใช่แล้ว ใครบางคนอาจไม่ค่อยเก่ง ในเรื่องการครัว
Couldn't you handle the Kitchen Manager? Why did you let words spread?คุณช่วยเป็นผู้จัดการครัวไม่ได้เหรอ ทำไมคุณไม่พูดอะไรหน่อยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การครัว
Back to top