ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การขอขมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การขอขมา*, -การขอขมา-

การขอขมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
by-your-leaven. การขอขมาที่ไม่ได้ขออนุญาต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apologyการขอขมาโทษ, การขออภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การขอขมา
Back to top