ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กะหริ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กะหริ่ง*, -กะหริ่ง-

กะหริ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะหริ่ง (n.) snare for trapping the skipping animals

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กะหริ่ง
Back to top