ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้วยแกร็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้วยแกร็น*, -กล้วยแกร็น-

กล้วยแกร็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้วยแกร็น (n.) winzed banana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้วยแกร็น
Back to top