ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้วยเต่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้วยเต่า*, -กล้วยเต่า-

กล้วยเต่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้วยเต่า (n.) kind of banana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้วยเต่า
Back to top