ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้วยกรามช้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้วยกรามช้าง*, -กล้วยกรามช้าง-

กล้วยกรามช้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้วยกรามช้าง (n.) kind of banana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้วยกรามช้าง
Back to top