ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล่าวประชัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล่าวประชัน*, -กล่าวประชัน-

กล่าวประชัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวประชัน (v.) argue See also: answer suddenly, retort Syn. กล่าวโต้, โต้ตอบ, ถ้อถ้อย, ท่อถ้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล่าวประชัน
Back to top