ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลิ่น (ใกล้จะบูด)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลิ่น (ใกล้จะบูด)*, -กลิ่น (ใกล้จะบูด)-

กลิ่น (ใกล้จะบูด) ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลิ่น (ใกล้จะบูด) (n.) offensive odor See also: sour smell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลิ่น (ใกล้จะบูด)
Back to top