ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลัวเกรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลัวเกรง*, -กลัวเกรง-

กลัวเกรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัวเกรง (v.) be in awe of See also: stand in awe of, revere hold in awe and veneration Syn. กลัว Ops. กล้า
English-Thai: HOPE Dictionary
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the one event every family dreadsแต่ก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง ที่ทุกๆครอบครัวกลัวเกรง
It is subject of jealousy and awe for the rest of the nation's students, and parents who suffer from the hard admissions to universities.นักเรียนที่เหลือทั้งประเทศต่างพากันอิจฉาและกลัวเกรง และผู้ปกครองที่ต้องหนักใจ กับสิทธิ์ในการเข้ามหาวิทยาลัยที่ยากลำบาก
Why does he creep you out?ทำไมเค้าต้องกลัวเกรงเธอด้วย?
He doesn't creep me out.เขาไม่ได้กลัวเกรงฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลัวเกรง
Back to top