ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลัดมัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลัดมัน*, -กลัดมัน-

กลัดมัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัดมัน (adj.) lustful See also: lecherous
กลัดมัน (v.) have strong sexual desire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So maybe it's the over-stimulated times... that we live in that causes young men to stick their... instruments in such odd places.บางทีสิ่งกระตุ้นทั้งหลายกำลังหมดไป จนเราเติบโต แต่เพราะเด็กหนุ่มกลัดมันติดกับ เครื่องดนตรีในที่แบบนี้
Okay, then it's because he's such a stud athlete.โอเค เป็นเพราะเขาเป็นนักกีฬากลัดมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลัดมัน
Back to top