ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรี๊ดกร๊าด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรี๊ดกร๊าด*, -กรี๊ดกร๊าด-

กรีดกราด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีดกราด (adv.) shriekingly Syn. กรี๊ด
กรีดกราด (v.) shriek See also: scream Syn. กรี๊ดกร๊าด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรี๊ดกร๊าด
Back to top