ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กริ่งเกรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กริ่งเกรง*, -กริ่งเกรง-

กริ่งเกรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริ่งเกรง (v.) fear See also: afraid of Syn. เกรง, หวาดกลัว Ops. กล้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กริ่งเกรง
Back to top