ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กริยานุเคราะห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กริยานุเคราะห์*, -กริยานุเคราะห์-

กริยานุเคราะห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริยานุเคราะห์ (n.) auxiliary verb Syn. กริยาช่วย
English-Thai: HOPE Dictionary
auxiliary verbกริยานุเคราะห์
English-Thai: Nontri Dictionary
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
auxiliary verb (n.) กริยานุเคราะห์ See also: กริยาช่วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กริยานุเคราะห์
Back to top