ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระไรเลย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระไรเลย*, -กระไรเลย-

กระไรเลย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระไรเลย (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระไรเลย
Back to top