ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระโปรงทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระโปรงทอง*, -กระโปรงทอง-

กระโปรงทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโปรงทอง (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระโปรงทอง
Back to top