ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระโซกระเซ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระโซกระเซ*, -กระโซกระเซ-

กระโซกระเซ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโซกระเซ (v.) stagger See also: limp, hobble, dodder Syn. โซเซ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระโซกระเซ
Back to top