ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระแสพระราชดำรัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระแสพระราชดำรัส*, -กระแสพระราชดำรัส-

กระแสพระราชดำรัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแสพระราชดำรัส (n.) speech (of king) See also: order (of king), king´s address Syn. กระแสรับสั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระแสพระราชดำรัส
Back to top