ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระแดะกระแด๋

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระแดะกระแด๋*, -กระแดะกระแด๋-

กระแดะกระแด๋ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแดะกระแด๋ (v.) be affected See also: be unnatural, be artificial, be insincere Syn. ดัดจริต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระแดะกระแด๋
Back to top