ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระเหม่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระเหม่น*, -กระเหม่น-

กระเหม่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเหม่น (v.) twitch See also: involumtarity of the eye Syn. เขม่น, กระตุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระเหม่น
Back to top