ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระเป๋ารถเมล์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระเป๋ารถเมล์*, -กระเป๋ารถเมล์-

กระเป๋ารถเมล์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋ารถเมล์ (n.) conductor See also: ticket boy, ticket girl, ticket taker Syn. กระเป๋ารถ
English-Thai: HOPE Dictionary
headwaitern. หัวหน้าบ๋อย,ห้วหน้ากระเป๋ารถเมล์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clippie (sl.) กระเป๋ารถเมล์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name is Stan Shunpike, and I will be your conductor for this evening. "ฉันชื่อแสตน ชันไพก์ม และ ฉันเป็นกระเป๋ารถเมล์ในค่ำนี้
With a busboy.ด้วยการจับหนุ่มกระเป๋ารถเมล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระเป๋ารถเมล์
Back to top