ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระอิดกระเอื้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระอิดกระเอื้อน*, -กระอิดกระเอื้อน-

กระอิดกระเอื้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระอิดกระเอื้อน (v.) be reluctant See also: be unwilling, be disinclined, be indisposed Syn. อิดเอื้อน, อิดออด
กระอิดกระเอื้อน (v.) be reluctant to speak See also: be afraid to make an opinion, refrain from a reply Syn. อิดเอื้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระอิดกระเอื้อน
Back to top