ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระหยิ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระหยิ่ม*, -กระหยิ่ม-

กระหยิ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหยิ่ม (v.) be happy See also: be glad, be pleased, be elated Syn. กริ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ Ops. เศร้า
กระหยิ่มใจ (v.) be proud of See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in Syn. พึงใจ, ยินดี Ops. ห่อเหี่ยวใจ
กระหยิ่มใจ (v.) be pleased See also: be elated, be happy, be delighted, be euphoric, be glad, be contented
กระหยิ่มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why are you snickering at me?แล้วมากระหยิ่มยิ้มย่องใส่ฉันทำไม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระหยิ่ม
Back to top