ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระย่องกระแย่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระย่องกระแย่ง*, -กระย่องกระแย่ง-

กระย่องกระแย่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระย่องกระแย่ง (adv.) limp See also: hobble Syn. กระซ่องกระแซ่ง, ไม่ถนัด, กะโผลกกะเผลก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mince (vi.) เดินกระย่องกระแย่ง See also: เดินกะเผลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Downwards from his horse did limp"กระชากตัว ลงจากม้ากระย่องกระแย่ง"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระย่องกระแย่ง
Back to top