ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระนี้หรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระนี้หรือ*, -กระนี้หรือ-

กระนี้หรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระนี้หรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระนี้หรือ
Back to top