ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระทำตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระทำตน*, -กระทำตน-

กระทำตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำตน (v.) behave See also: conduct oneself Syn. ประพฤติตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gallant (vt.) กระทำตนเป็นคนรักของ (ผู้หญิง) See also: ไปเป็นเพื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระทำตน
Back to top